RVP Informační technologie 18-20-M/01

ŠVP PROGRAMOVÁNÍ | ŠVP POČÍTAČOVÉ SÍTĚ | ŠVP ENERGETIKA


základní informace

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 60 žáků.

ŠVP si vybírá žák se souhlasem zákonného zástupce v závěru prvního ročníku. (Chce- li žák podat přihlášku na oba termíny přijímacího řízení na naší škole, uvede rozdílná ŠVP na každý termín.)

Přijímací zkouška je povinná. Proběhne v 1. a 2. řádném termínu a je zadávána centrálně. Pořadí 1. a 2. řádného termínu určuje pořadí školy na přihlášce.

Pozvánka ke zkoušce bude zaslána uchazeči na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu.

Přihlášky zasílejte do 1.3.2022 na adresu školy.

přihlášky posílejte na adresu školy.

kritéria přijetí

hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání

a/  Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků (8. třída pololetí, 8. třída konec roku, 9. třída pololetí), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.

b/  Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům matematika, fyzika.

c/  Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí - může dosáhnout maximálně 20 bodů.

d/  Vzorec hodnocení: 32 – 3 * (2 * průměr + známka MAT + známka FYZ)

Jednotná přijímací zkouška je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb. Uchazeč obdrží pozvánku ke zkoušce

Rozsah započítávaného bodové hodnocení přijímací zkoušky:

1.  Matematika: 0 - 50 bodů

2.  Český jazyk a literatura: 0 - 20 bodů

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

1.  Uchazeč zašle škole kopie dokladů o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách. Bodové hodnocení doložených skutečností stanoví ředitel školy. (0 - 5 bodů).

2.  Pokud žák absolvoval úspěšně v předchozím vzdělávání jiný stupeň školy než ZŠ, může ředitel zohlednit tuto skutečnost dalšími body v rozsahu 0 – 5 bodů.

Maximální možný bodový zisk je 100 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu v tomto přijímacím řízení není stanoven


Jan Lang
Ředitel školy