RVP Informační technologie 18-20-M/01

ŠVP PROGRAMOVÁNÍ | ŠVP POČÍTAČOVÉ SÍTĚ | ŠVP ENERGETIKA


základní informace

Rezervace času na pohovor na stránkách

pohovor.nastav.si

Ředitel školy v souladu s vyhláškou 422/2023 Sb. podle §1 stanovuje:
 • Kritéria přijetí do oboru 18 – 20 – M / 01 pro školní rok 2024/2025 (popsány níže)
 • Počet přijímaných uchazečů v oboru 18 – 20 – M / 01 Informační technologie je 30. V případě zájmu vyššího počtu vhodných uchazečů zvýší ředitel školy počet přijímaných uchazečů podle §19 odst. 5. až na hodnotu 64.
 • Způsob hodnocení je dán kritérii hodnocení. Náhradní způsob hodnocení podle §20 odst. 4. školského zákona je proveden zařazením uchazeče na místo v pořadníku, které by bylo dosaženo při nehodnocení příslušného kritéria u ostatních účastníků řízení.
 • Je stanovena školní přijímací zkouška formou pohovoru, kde přijímací komise zjišťuje další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Obsah a rozsah učiva je popsán v kritériích přijímacího řízení.
 • Termín školní přijímací zkoušky si uchazeč zvolí z nabídky zveřejněné pro uchazeče na webu školy
 • Obor 18 – 20 – M / 01 nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
 • Přihlášky doporučujeme podat prostřednictvím centrálního systému DIPSY nejpozději do 24.5.2024

Odkazy k přihláškám

kritéria přijetí

Kritéria ve 2. kole

Kritéria v 1. kole

Jednotná přijímací zkouška

 1. Jednotná přijímací zkouška je stanovena platnou vyhláškou (č. 353/2016 Sb nebo vyhláškou, která ji nahradí).
  1. Rozsah započítávaného bodové hodnocení přijímací zkoušky:
  2. Matematika 0 - 50 bodů.
  3. Český jazyk a literatura 0 - 20 bodů.

Vysvědčení

 1. Hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání:
  1. Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (3 vysvědčení).
  2. Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k prospěchu z předmětů matematika, fyzika.
  3. Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může dosáhnout maximálně 20 bodů.
  4. Vzorec hodnocení: 32 – 3 * (2 * průměr + známka MAT + známka FYZ)
  5. Je li výsledek výpočtu záporný započítává se hodnota 0.

Pohovor

 1. Školní přijímací zkouška zahrnuje: Pohovor
  Přijímací komise zjišťuje další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
  Obsah zkoušky:
  1. Komise zjišťuje pohovorem, jaké jsou dosavadní znalosti uchazeče, čemu se uchazeč v oblasti IT věnoval v minulosti, čemu se chce věnovat při studiu
  2. Uchazeč předloží komisi kopie nebo originály dokladů o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách.
  3. Komise při posuzování přihlédne k těmto skutečnostem:
   • Jaká je úroveň znalostí IT dosažená při vzdělávání na ZŠ
   • Jak se zájem uchazeče shoduje s obsahem předpokládaného studia
   • U soutěží posuzuje zda se jedná o hodnocení jednorázového výkonu uchazeče nebo zda jde o soustavnou činnost za určité období, jaká je úroveň dosaženého výsledku (soutěže, pořadí, úroveň soutěže, školní, okresní, krajská, celostátní, mezinárodní, ….)
   • Množství dosažených úspěchů.
   • Jiné mimořádné skutečnosti
   • Pokud uchazeč již absolvoval předchozí studium na střední škole nebo absolvoval jeho část, navrhne komise + body
   • Pokud se uchazeč hlásí z víceletého gymnázia, navrhne komise + body
  Obsah a rozsah učiva odpovídá vzdělávacímu obsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  Bodové hodnocení pohovoru navrhne komise řediteli školy.
  Za tuto oblast lze získat 0 – 26 bodů.

Celkové body

 1. Maximální možný bodový zisk je 116 bodů.
 2. Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce z matematiky je 20 bodů.
 3. Hranice úspěšnosti školní přijímací zkoušky není stanovena.


V Hradci Králové 20.5.2024

Jan Lang
Ředitel školy