I-KAP KHK II

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky je partnerem projektu:
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královehradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč 
Co je cílem projektu?  
 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji. 

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?
Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.  

Co děláme my jako partner?
Prázdninové workshopy mají za cíl seznámit žáky ZŠ s obory v oblasti využití IT technologií. Jsou zaměřené na programování, vývoj počítačových her, počítačovou animaci, digitální zpracování fotografie, tvorbu webových stránek, digitální video, počítačovou grafiku a kresbu.
Vzdělávání na dálku je zaměřeno na podporu žáků, kteří se nemohou fyzicky účastnit výuky ve školním kolektivu ze zdravotních, epidemiologických či jiných důvodů, ale jsou schopni se účastnit výuky vedené prostřednictvím internetu.
Mobilní kybernetická dílna má za cíl navštěvovat mateřské, základní a střední školy dle jejich zájmu a potřeb a předvádět žákům i učitelům moderní digitální technologie používané v praxi a propagovat především polytechnické vzdělávání a matematickou a čtenářskou gramotnost.
Exkurze pro žáky zajišťuje pro žáky školy základní kontakt s průmyslovou a kulturní sférou. Jedná se především o exkurze do průmyslových firem či vědeckých a vývojových pracovišť a o návštěvy veletrhů a výstav v České republice.
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.