PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

ŠVP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA


základní informace

Ředitel vypisuje přijímací řízení na přijetí 30 žáků.

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. listopadu 2022.

Přijímací zkouška se koná 2.1.2023 nebo 3.1.2023. Termín si volí uchazeč na přihlášce ke studiu.

přihlášky posílejte na adresu školy.

kritéria přijetí

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (DOBA TRVÁNÍ CCA 2 HODINY)

a/  Talentová zkouška konaná ručně – kresba nebo malba provedená na zadané téma nebo podle zadané předlohy libovolnou technikou. Kreslící potřeby si student přinese vlastní, papíry dodá škola. Součástí je zhotovení návrhu (skica, náčrt) případně varianty návrhu. Provedení vlastní práce.

b/  Talentová zkouška na počítači – uchazeč si doveze do školy vlastní počítač s vlastním softwarem – výtvarná práce je provedena na zadané téma. Součástí práce jsou případné návrhy prováděné rukou. Práce se odevzdává ve formě datového souboru (USB rozhraní počítače nebo CD-RW). Výsledek práce musí být převeden do tisknutelného formátu (jpg, tiff, gif, ….). V případě animací je práce odevzdána pouze jako datový soubor (avi, mpeg, ….).

c/  Kritéria hodnocení - nápaditost, zvládnutí výtvarné techniky, kompozice, barevná skladba, atd.

d/  Hodnocení talentové zkoušky - komisionální v rozsahu 0 – 40 bodů.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků (7. a 8. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům ČJ, DEJ, Výtvarná výchova. Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může být v rozsahu -35 až 30 bodů. Podle vzorce: 50 – 4*(2*průměri + známka ČJLi + známka DEJi + známka výtv_výchi ) kde i představuje jedno ze 4 hodnocených vysvědčení (7.tř. pol., 7.tř. výroční, 8.tř. pol. , 8.tř. výroční)

Domácí práce

Předpokladem je, že student předloží svoje vlastní práce (maximální počet je 10), které vytvořil doma, v základní škole případně i v základní umělecké škole. Domácí práce vytvořené počítačem budou předloženy v tištěné podobě, v případě animací nebo www stránek budou předloženy na CD ve vhodném formátu ( videa bez použití kodeků). Kritéria – jako u talentové zkoušky a dále se přihlíží k pracnosti. Hodnocení prací je komisionální v rozsahu 0 – 10 bodů.

ÚSTNÍ POHOVOR

Pohovor má za cíl zjistit další skutečnosti, které osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče pro studium zvoleného oboru. Je veden na tato témata: dosud používané programové vybavení, počítače, vývoj techniky, oblasti zájmu studenta, atd. V rámci pohovoru student předkládá doklady o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách Kritéria: vystupování studenta, odborné znalosti, všeobecný přehled. Hodnocení pohovoru je komisionální v rozsahu 0 – 25 bodů.

Jan Lang
Ředitel školy