Kritéria přijímacího řízení
pro
školní rok 2021/2022
 v oboru Multimediální tvorba 

Uchazeči o přijetí na obor s talentovou zkouškou nekonají jednotnou přijímací zkoušku v dubnu 2020. 

 
Talentová zkouška: (doba trvání cca  2 hodiny)
a) Talentová zkouška konaná ručně – kresba nebo malba provedená na zadané téma nebo podle zadané předlohy libovolnou technikou. Kreslící potřeby si student přinese vlastní, papíry dodá škola
Součástí je zhotovení návrhu (skica, náčrt) případně varianty návrhu
Provedení vlastní práce
b) Talentová zkouška na počítači – uchazeč si doveze do školy vlastní počítač s vlastním softwarem – výtvarná práce je provedena na zadané téma
Součástí práce jsou případné návrhy prováděné rukou
Práce se odevzdává ve formě datového souboru (USB rozhraní počítače nebo CD-RW)
Výsledek práce musí být převeden do tisknutelného formátu (jpg, tiff, gif, ….)
V případě animací je práce odevzdána pouze jako datový soubor (avi, mpeg, ….)
c) Kritéria hodnocení: nápaditost, zvládnutí výtvarné techniky, kompozice, barevná skladba, atd.
d) Hodnocení talentové zkoušky je komisionální v rozsahu 0 – 40 bodů.
 
Hodnocení výsledků ze základní školy:
Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků (7. a 8. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům ČJ, DEJ, Výtvarná výchova.
Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může být v rozsahu -35 až 30 bodů. Podle vzorce: 50 – 4*(2*průměri + známka ČJLi + známka DEJi + známka výtv_vých) kde i představuje jedno ze 4 hodnocených vysvědčení (7.tř. pol., 7.tř. výroční, 8.tř. pol. , 8.tř. výroční)
 
Domácí práce:
Předpokladem je, že student předloží svoje vlastní práce (maximální počet je 10), které vytvořil doma, v základní škole případně i v základní umělecké škole.
Domácí práce vytvořené počítačem budou předloženy v tištěné podobě, v případě animací nebo www stránek budou předloženy na CD ve vhodném formátu ( videa bez použití kodeků).
Kritéria – jako u talentové zkoušky a dále se přihlíží k pracnosti.
Hodnocení prací je komisionální v rozsahu 0 – 10 bodů.
 
Pohovor:
Pohovor má za cíl zjistit další skutečnosti, které osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče pro studium zvoleného oboru. Je veden na tato témata: dosud používané programové vybavení, počítače, vývoj techniky, oblasti zájmu studenta, atd.
V rámci pohovoru student předkládá doklady o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách
Kritéria: vystupování studenta, odborné znalosti, všeobecný přehled,
Hodnocení pohovoru je komisionální v rozsahu 0 – 25 bodů.
 
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů v talentové zkoušce a hodnocení domácích prací.
Celkové bodové hodnocení musí být alespoň 20 bodů.
 
V Hradci Králové 30.10.2020                            Jan Lang
                                                                          ředitel školy