KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 V OBORU
Informační technologie

          
 1. Hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání
  1. Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků (8. třída pololetí, 8. třída konec roku, 9. třída pololetí), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
  2. Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům matematika, fyzika.
  3. Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může dosáhnout maximálně 20 bodů.
  4. Vzorec hodnocení: 32 – 3 * (2 * průměr + známka MAT + známka FYZ) 
 2. Přijímací zkouška je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb. Uchazeč obdrží pozvánku ke zkoušce.
  1. Rozsah započítávaného bodové hodnocení přijímací zkoušky:
  2. Matematika 0 - 50 bodů.
  3. Český jazyk a literatura 0 - 20 bodů.
 3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:   
  1. Uchazeč zašle škole kopie dokladů o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách.  Bodové hodnocení doložených skutečností stanoví ředitel školy. (0 - 5 bodů).
  2. Pokud žák absolvoval úspěšně v předchozím vzdělávání jiný stupeň školy než ZŠ, může ředitel zohlednit tuto skutečnost dalšími body v rozsahu 0 – 5 bodů.
 4. Maximální možný bodový zisk je 100 bodů.
 5. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu v tomto přijímacím řízení není stanoven.

 

V Hradci Králové 31.1.2020                                 Jan Lang
                                                                             ředitel školy